HEAD BG

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ВАРНЕНСКА ТЪРГОВСКО-ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА?


• Варненска търговско-индустриална камара е неправителствена, обществена организация, регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в която на доброволен принцип могат да членуват български и чуждестранни физически и юридически лица, които извършват стопанска дейност или търговско представителство на територията на региона Варна, в съответствие с българското законодателство.
• Във Варненска търговско-индустриална камара могат да членуват държавни учреждения, браншови съюзи и организация, учебни заведения и лица, които не извършват стопанска дейност, но могат да съдействат за постигане целите и задачите на Камарата.
• Варненска търговско-индустриална камара е член на Българска търговско-промишлена палата и е една от регионалните търговско-индустриални камари в нейната система. БТПП е национално призната организация на работодателите, съгласно Кодекса на труда, и е член на:
     - Международната търговско камара - Париж
     - Еврокамарата Брюксел
     - Асоциацията на Балканските търговско-индустриални камари
     - Асоциацията на Търговско-индустриалните камари от Черноморския регион
     - Световния търговски център
     - Международния съвет за коопериране
     - Евро Инфо Център
     - ЕАN International
     - CEFTA, SECI, CEI и др.

КАКВИ СА ЦЕЛИТЕ НА ВАРНЕНСКА ТЪРГОВСКО-ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА?

• Да представлява и защитава правата и интересите на деловите среди от региона пред централните и местните власти.
• Да подпомага и насърчава инициативата и активността на своите членове.
• Да подпомага и насърчава външноикономическите контакти и бизнес интереси на фирмите.
• Да подпомага развитието на производствената, пазарната, инвестиционната и информационната дейност в регионален мащаб.
• Да оказва специализирани услуги на фирмите, свързани с тяхната търговска и производствена дейност.

В КОИ СФЕРИ ВАРНЕНСКА ТЪРГОВСКО-ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА ИЗВЪРШВА УСЛУГИ?

• Поддържане Търговския регистър на Българска търговско-промишлена палата.
• Издаване на сертификати за произход, сертификати за форсмажор и заверка на търговски документи.
• Издаване на удостоверителни документи за визи, във връзка с бизнес пътувания в България.
• Организиране на семинари и обучения за професионална квалификация и бизнес култура.
• Организиране на бизнес мисии, презентации, участие в панаири и изложения.
• Консултации по търговско-правни и митнически въпроси.
• Консултации по интелектуална собственост.
• Консултации по внедряване на системи за управление на качеството ИСО 9000.
• Консултации по международни проекти и програми.
• Консултации по щрихово кодиране на стоките ЕАН.
• Арбитражен съд на БТПП.

КОИ СА ОРГАНИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ВАРНЕНСКА ТЪРГОВСКО-ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА?

• Общото събрание на Варненска търговско-индустриална камара, което се състои от всички редовни членове.
• Управителният съвет на Камарата, който се избира от Общото събрание и се свиква най-малко веднаж на шест месеца.

КАК СЕ ЧЛЕНУВА ВЪВ ВАРНЕНСКА ТЪРГОВСКО-ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА?

• Във Варненска търговско-индустриална камара днес членуват 137 фирми, финансови институции,браншови съюзи и учебни заведения от региона.
• За членство в Камарата се подава молба по образец, придружена от актуално съдебно удостоверение, препоръка от досегашен член, последния заверен счетоводен баланс и две снимки на ръководитела на фирмата.
• Членство се получава след положително решение на Управителния съвет на Камарата и заплащане на членски внос.
• Стойността на членския внос се определя от Управителния съвет и е в зависимост от персонала и характера на дейност на фирмата.
• Членството във Варненска търговско-индустриална камара се удостоверява с членска карта.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ВАРНЕНСКА ТЪРГОВСКО-ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА?

• На регионално ниво Варненска търговско-индустриална камара участва в:
     - Областната комисия по трудова заетост
     - Общинската комисия по трудова заетост
     - Областната комисия по тристранно партньорство
     - Областната комисия по здравословни условия на труда
     - Областната комисия за развитие на Североизточния регион за планиране
• На международно ниво Варненска търговско-индутриална камара участва в:
     - Проекти на Бюрото на Асоциацията на германските търговско-индустриална камара за Югоизточна Европа.
     - Проекти на немския Център за международна миграция и развитие.
     - Проект на Търговско-индустриалната камара Ерфурт, Германия.
     - Съглашения с търговско-индустриални камари от Русия, Украйна, Гърция, Турция, Румъния, Македония, Германия и др.