HEAD BG


Варненска търговско-индустриална камара в услуга на регионалния бизнес и своите членове:

Вписване в Единния Търговски регистър на БТПП
Вписване на Търговски представителства на чуждестранни лица
Издаване на серификати с данни от Единния Търговски регистър
Издаване на сертификати за произход
Заверка на външно-търговски документи
Издаване на сертификати за форсмажор
Регистация на фирмен префикс GS1 (бар-кодиране)
Консултации, изложби, бизнес-прояви и др.

ВПИСВАНЕ В ЕДИННИЯ ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР НА БТПП
Вписването в Единния търговски регистър на БТПП е доброволно. В него се регистрират български търговци, създадени на основание Търговския закон, организации, сдружения и други стопански субекти, създадени на базата на други закони и нормативни актове (Закон за кооперациите, Закон за лицата и семейството, Постановления на МС). Вписаните в Единния търговски регистър стопански субекти са асоциирани членове на БТПП.
Необходими документи за регистрация:
• заявление (образец в PDF формат)
• спесимен, в оригинал, от подписа на лицето (лицата), представляващо(и) търговеца, съгласно съдебното решение:
    - заверен нотариално или
    - положен пред упълномощен служител от бюро "Търговски регистър" на БТПП;
• специално, нотариално заверено пълномощно в оригинал или нотариално заверен препис от него, от името на представляващия търговеца, за други лица, оторизирани да подписват документи, свързани с външнотърговската дейност на фирмата; (ако ще има такива)
• спесимен, в оригинал, от подписа на всяко упълномощено лице,
    - заверен нотариално или
    - положен пред упълномощен служител от бюро "Търговски регистър" на БТПП;
• надлежно попълнена регистрационна карта по образец на БТПП (образец в PDF формат);

ВПИСВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА
В Търговския регистър задължително се вписват Търговските представителства на чуждестранни лица, на основание чл.6, ал.1 от Закона за чуждестранните инвестиции. В този смисъл, решението на БТПП за регистрация на търговско представителство има конститутивно действие.
Необходими документи за регистрация:
• заявление (образец в PDF формат)
• официален препис от регистрацията на чуждестранното лице, издаден от компетентен орган съгласно местния закон, заверен за автентичност от:
    - консулската служба към Посолството на Р България в съответната страна;
    - консулската служба на съответната страна в Р България;
    - от друга консулска служба, която представлява интересите на съответната страна в Р България;
    - Апостил съгласно чл. 5 на Хагската конвенция.
• Документът трябва да бъде придружен с легализиран превод на български език.
• официален документ, издаден от компетентен орган по регистрацията на чуждестранното лице съгласно местния закон, удостоверяващ лицата, представляващи и задължаващи чуждестранното лице, заверен за автентичност, в съответствие с изискванията на предходната точка, придружен с легализиран превод на български език.
• решение на управителния съвет на чуждестранното лице за откриване на Търговско представителство в Р България.
• специално, нотариално заверено пълномощно в оригинал, или оригинално заверен препис от същото, издадено от представляващия чуждестранното лице, на лицето, което ще регистрира и управлява представителството в Р България, заверено за автентичност, по реда на предходните точки, с легализиран превод на български език.
• оригинал на спесимен от подписа на представляващия търговското представителство в Р България, заверен нотариално или положен пред оторизиран служител от бюро "Търговски регистър" на БТПП.
• попълнена информационна карта по образец на БТПП (образец в PDF формат);

ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ С ДАННИ ОТ ЕДИННИЯ ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
Сертификати с данни от Търговския регистър, на български и чужди езици, удостоверяващи статута на българските търговци. Документите служат за легитимиране пред чуждестранни партньори, посолства, митници, банки, при регистрация на дружества или търговски представителства в чужбина, за участие в международни търгове, конкурси, проекти и др.;

ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗХОД
Сертификат за произход на стоки - обикновена форма се използва при износ от Република България.Това е документът с който се се доказва непреференциален произход на стоката.
Документ, доказващ произхода на стоката:
    - писмо или фактура от производителя на стоката, даващо възможност да бъде определен точния й произход или,
    - копие от митническа декларация за внос на стоката, сертификат "EUR.1" или друг вид сертификат за произход, издаден от оторизирана за това институция в чужбина (за доказване на чужд произход), или
    - сертификат за качество, или
- фитосанитарен сертификат (при износ на стоки от растителен произход), или
    - ветеринарен сертификат (при износ на стоки от животински произход) или
   - анализно или лабораторно свидетелство (при износ на лекарства, козметика, медикаменти, химически препарати и др.) или
   - друг документ, от който може да се установи произходът на стоката.

ЗАВЕРКА НА ВЪНШНО-ТЪРГОВСКИ ДОКУМЕНТИ
• експортни фактури;
• заверка на подпис върху декларации, пълномощни, договори, др.;
• други удостоверителни документи, свързани с външнотърговския стокообмен.

ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ФОРСМАЖОР
Документът се издава по искане на български търговец, страна по външнотърговски договор, който е изпаднал в обективна невъзможност да изпълни договорните си задължения към чуждестранния партньор, поради настъпили непредвидими (форсмажорни) обстоятелства - пожари, аварии, природни бедствия, ембарго, правителствени забрани и др. Документът е международно признат и се приема като доказателство от всички международни арбитражни институции.

КОНСУЛТАЦИИ, ИЗЛОЖБИ, БИЗНЕС-ПРОЯВИ И ДР.
• Организиране на семинари и обучения за професионална квалификация и бизнес култура;
• Организиране на бизнес-мисии, презентации, участие в панаири и изложения;
• Консултации по търговско-правни и митнически въпроси;
• Консултации по интелектуална собственост;
• Консултации по внедряване на системи за управление на качеството ИСО 9000;
• Консултации по международни проекти и програми;
• Арбитражен съд на БТПП.